Najlepsza restauracja Warszawa, Steki Warszawa, Bar Warszawa, Lunch w Warszawie, Dobre jedzenie Warszawa

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1. Restauracja i bar SELAVI jest własnością CONTINENTAL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC Sp. Z o.o. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000733756 NIP 525-275-17-54, REGON 380335875, dalej „SELAVI” jest miejscem prywatnym i reprezentowanym wyłącznie przez zarząd.
 2. Jedyną oficjalną stroną SELAVI jest strona www.selaviwarsaw.pl. SELAVI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na innych stronach internetowych.
 3. Goście uczestniczący w wydarzeniach organizowanych przez SELAVI automatycznie akceptują niniejszy regulamin oraz wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez SELAVI, zarówno w formie statycznej (zdjęcia), jak i dynamicznej (film) dla celów marketingowych, promocyjnych oraz wizerunkowych i informacyjnych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz wszelkie inne publicznie i niepubliczne udostępnianie utrwalonego wizerunku zwłaszcza w Internecie, telewizji (naziemnej, kablowej, satelitarnej), czy na billboardach/ plakatach. SELAVI uprawnione jest do przeniesienia przedmiotowej zgody na rzecz swojego następcy prawnego.
 4. W przypadku, gdy gość uczestniczy w wydarzeniu sponsorowanym przez podmioty trzecie lub realizowanym przez SELAVI na zlecenie podmiotów trzecich, gość, niezależnie od udzielenia zgody, o której mowa w pkt 3, wyraża również zgodę na warunkach określonych w pkt 3 na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia przez te podmioty trzecie.
 5. Zgoda określona w pkt 3 i 4 powyżej obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez inne osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprez.

PRAWO WSTĘPU DO KLUBU & DOOR POLICY

 1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez SELAVU, mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren SELAVI jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 2. W celu zapewnienia Gościom SELAVU bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, SELAVI zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom obowiązującym na terenie obiektu. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia/karty V.I.P. lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w lokalu.
 3. O wejściu osób na teren lokalu decyduje „door policy”. „Door policy” lub pracownicy ochrony klubu, mają prawo odmówić wstępu na teren SELAVI bez podania przyczyny.
 4. Do SELAVI nie będą wpuszczane osoby poniżej 18 roku życia, nieposiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do sugerowanego dress code danego wydarzenia. „Door policy” lub pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa SELAVI w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. SELAVI zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
 5. Pierwszeństwo wstępu do lokalu mają posiadacze kart członkowskich VIP.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony SELAVI mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku gdy ilość osób w lokalu, przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.
 7. Osoby przebywające w SELAVI mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 8. Zabrania się wnoszenia na teren SELAVI:
  • jedzenia,
  • napojów,
  • alkoholu,
  • środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie,
  • broni palnej i gazowej,
  • noży i innych ostrych przedmiotów,
  • wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości.
 9. Pracownik ochrony ma prawo do przeszukania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży. W przypadku odmowy poddania się ww, kontroli, SELAVI zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren SELAVI.
 10. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości SELAVI, ich mienia oraz mienia SELAVI, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu zostaną wyproszone z lokalu.

REZERWACJE, OPŁATA ZA WSTĘP, GODZINY OTWARCIA KLUBU

 1. Klub jest czynny w:
  • Niedziele - czwartki w godzinach 12:00 - 22:00
  • piątki i soboty w godzinach 12:00 - do ostatniego gościa.
 2. SELAVI zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione wcześniej bilety lub opłacone miejsca siedzące. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
 3. SELAVI nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 4. Godzina zamknięcia SELAVI jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera.
 5. Za wejście w piątki i soboty do SELAVI pobierana jest opłata. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletu w zależności od wydarzenia.
 6. Opłata za wejście do SELAVI nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z lokalu. Bilet jest jednorazowego użytku, zabrania się przekazywania biletu (opaski) osobom trzecim.
 7. Informacje dotyczące rezerwacji miejsc siedzących oraz obowiązującego cennika można uzyskać pod numerem telefonu: oraz e-mail: rezerwacje@selaviwarsaw.pl lub za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie internetowej.
 8. Rezerwacje obowiązują do godziny 23:30 w dniu wydarzenia. W przypadku nie przybycia w umówionej godzinie SELAVI zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez zwrotu wpłaconej kwoty rezerwacyjnej.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZAILNOŚĆ CYWILNA I KARNA

 1. SELAVI jest obiektem monitorowanym.
 2. Goście SELAVI są zobowiązani do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi oraz ochrony.
 3. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu SELAVI, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa.
 4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w SELAVI, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w SELAVi odpowiada sprawca zniszczenia, lub osoba za niego odpowiedzialna.
 5. Osoby dopuszczające się zniszczenia mienia SELAVI ponoszą odpowiedzialność materialną i karną.
 6. Zabrania się organizacji akcji promocyjnych, reklam oraz zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa SELAVU.
 7. Zabrania się użytkowania wyposażenia SELAVI niezgodnego z przeznaczeniem np. wchodzenia na pufy, stoliki, sofy lub sprzęt DJa.
 8. Zabrania się wychodzenia poza teren SELAVI z przedmiotami stanowiącymi własność lokalu np. szklanki, kieliszki, coolery itp.
 9. Obsługa SELAVI zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i tym podobnych pozostawionych w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
 10. SELAVI nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie w tym na terenie przyległym do SELAVI lub w jego obrębie.
 11. W SELAVI obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych miejsc dla palących- patio. Osoby przebywające w tych miejscach, dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu.
 12. Goście SELAVI przyjmują do wiadomości, że mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 13. Obsługa SELAVI ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 14. Zgodnie z art. 15. Pkt 2 pracownicy SELAVI mają obowiązek odmówić sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej.
 15. SELAVI nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie lokalu.

KARTY V.I.P.

VIP : darmowe wejście dla posiadacza karty + 1 osoba towarzysząca

 1. Każdorazowo przy wejściu na imprezę należy okazać kartę V.I.P. wraz z dowodem osobistym, celem weryfikacji tożsamości. Brak karty oznacza niemożność skorzystania z przywilejów wiążących się z członkostwem.
 2. Karta V.I.P. jest imienna i nie powinna być przekazana osobom trzecim.
 3. SELAVI zastrzega sobie prawo do odebrania karty klubowej jej posiadaczowi jeśli naruszy on zasady regulaminu.
 4. Karta V.I.P. została wydana przez SELAVI i pozostaje jego własnością.

REGULAMIN SZATNI

 1. Szatnia w SELAVI jest obowiązkowa.
 2. Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 3. SELAVI nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.
 4. Pracownik szatni nie przyjmuje odzieży od kilku osób na przechowanie wspólne.
 5. Podstawą do wydania przechowywanej odzieży jest numerek stanowiący własność SELAVI.
 6. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości osoby odbierającej.
 7. W przypadku zgubionego numerka, rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w innym terminie ustalonym z managerem SELAVI.
 8. Za rzeczy pozostawione na terenie SELAVI, SELAVI nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Pozostawione rzeczy w szatni mogą zostać przechowane do 7 dni.
 10. SELAVI ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni i zgubioną z winy SELAVI do kwoty 300 zł.
 11. Klient pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje regulamin.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 21.09.2019 do dnia jego modyfikacji lub odwołania.
 2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej SELAVI, o której mowa w pkt 2 sekcji oraz recepcji SELAVI.

Zarezerwuj stolik

Rezerwacja w Selavi

Stworzyliśmy przestrzeń do delektowania się chwilą.

Spędzaj czas w gronie najbliższych, dziel z nimi wyjątkowe momenty i niezapomniane doznania smakowe. Zjedz pyszny i szybki biznesowy lunch w Warszawie. Umów się w Selavi na wieczorną randkę. Przetańcz weekendową noc w gronie przyjaciół - gwarantujemy niezapomniane imprezy.


Rezerwacja obowiązuje dopiero po potwierdzeniu przez lokal. Rezerwacji na piątki i soboty drogą mailową można dokonywać tylko do godziny 17:00, na późniejsze godziny obowiązuje rezerwacja tylko telefoniczna.

Concierge - +48 535 318 933

Rezerwacja mailowa - selavi@selaviwarsaw.pl

Rezerwuj online Najlepsza restauracja Warszawa, Steki Warszawa, Bar Warszawa, Lunch w Warszawie, Dobre jedzenie Warszawa Najlepsza restauracja Warszawa, Steki Warszawa, Bar Warszawa, Lunch w Warszawie, Dobre jedzenie Warszawa Najlepsza restauracja Warszawa, Steki Warszawa, Bar Warszawa, Lunch w Warszawie, Dobre jedzenie Warszawa